Polityka prywatności

25 maja 2018r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

W związku z powyższym przedstawiamy Państwu niezbędne informacje oraz zasady związane w przetwarzaniem danych.

 

 

Kto przetwarza Państwa dane?

 

Administratorem Państwa danych jest Inspire Sourcing L. Poradzisz J. Poradzisz Spółka Jawna z siedzibą w Krakowie, ul. Benedykta Cesarza 1, 30-427 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS za numerem KRS: 0000591554, posiadająca nadane numery NIP: 6762387549, REGON: 120806010. Akta rejestrowe administratora znajdują się w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy KRS.

 

Dane kontaktowe Administratora:

adres poczty elektronicznej: biuro@isourcing.pl, tel. +48 515 055 599

 

        Dane osobowe

 

W jakim celu, na jakiej podstawie prawnej gromadzone i przetwarzane są Państwa dane osobowe oraz przez jaki okres czasu będą przechowywane?

 

W związku z korzystaniem przez Państwa ze strony internetowej lub oferowanych przez administratora usług, zachodzą różne procesy przetwarzania danych.

 

 1. Formy kontaktu z administratorem.

 

Dane, które przekazują nam Państwo w związku z prowadzeniem z nami korespondencji przetwarzane są w celu udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienia. Podstawą prawną przetwarzania danych będzie w takim wypadku Państwa zgoda, konieczność podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy, bądź wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na administratorze, w zależności od okoliczności przedstawionego przez Państwa zagadnienia. Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, przy czym dla celów prowadzenia korespondencji niezbędne jest jedynie podanie tych danych, które są potrzebne dla możliwości udzielenia przez nas odpowiedzi (nie znając np. Państwa adresu poczty elektronicznej nie będziemy mogli odpisać). Dane przetwarzane będą przez czas niezbędny dla prowadzenia zainicjowanej przez Państwa korespondencji, a później mogą być przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi i w stosunku do niego.

 

 1. Serwisy społecznościowe.

 

Dane, które przekazują nam Państwo w związku z korzystaniem z naszych profili w serwisach społecznościowych przetwarzane są w celu umożliwienia Państwu obserwowania naszych profili, bądź udzielania odpowiedzi na przedstawione przez Państwa zagadnienia. Niektóre serwisy dopuszczają ponadto możliwość publikowania treści lub prowadzenia innych form aktywności przez odbiorców lub obserwatorów profili.  Aby zostać odbiorcą lub obserwatorem profilu administratora, publikować własne treści, bądź prowadzić inne przewidziane przez właściwy serwis formy aktywności, należy posiadać konto w tym serwisie oraz wykonać czynności techniczne, zgodnie z zasadami funkcjonowania tego serwisu. Usługa świadczona jest bezpłatnie przez czas nieokreślony. Odbiorca lub obserwator może zrezygnować z usługi w każdym czasie (wypowiedzenie umowy ze skutkiem natychmiastowym). Rezygnacji z usługi należy dokonać w oparciu o czynności techniczne, zgodnie z zasadami funkcjonowania tego serwisu. Odbiorca lub obserwator profilu administratora zobowiązany jest powstrzymać się od czynności niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności od dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże podanie danych, w zakresie wymaganym przez właściwy serwis społecznościowy, jest niezbędne dla korzystania z usługi (bez podania tych danych nie będzie możliwe korzystanie z usługi). Dane przetwarzane będą przez czas, w którym odbiorca lub obserwator korzysta z usługi, przy czym treści lub inne formy aktywności, które zostaną przez odbiorcę lub obserwatora zamieszczone na profilu administratora, publikowane będą do czasu usunięcia jego profilu, bądź usunięcia tych treści lub aktywności. Pozostałe warunki korzystania z właściwego serwisu społecznościowego określone są w regulaminie tego serwisu.

 

 1. Promocje i akcje marketingowe.

 

Dane przekazywane przez Państwa w związku z prowadzeniem przez nas promocji lub akcji marketingowych przetwarzane są w celu przeprowadzenia tych promocji lub akcji marketingowych, w szczególności w celu umożliwienia Państwu wzięcia w nich udziału lub poinformowania o obecnych promocjach na oferowane przez administratora usługi. Podstawą prawną przetwarzania jest w takim wypadku Państwa zgoda. Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, jednakże podanie danych, określonych w formularzu zgłoszeniowym jako wymagane, jest niezbędne do wzięcia udziału w promocji lub akcji marketingowej (bez podania tych danych nie będą Państwo mogli w nich wziąć udziału). Dane przetwarzane będą przez czas niezbędny dla przeprowadzenia promocji lub akcji marketingowej oraz wypełnienia ciążących z tego tytułu na administratorze obowiązków prawnych, bądź odwołania przez Państwa zgody, a później mogą być przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi i w stosunku do niego.

 

 1. Uczestnicy usług rozwojowych.

 

W przypadku uczestnictwa w świadczonym przez nas usługach, mogliśmy otrzymać Państwa dane osobowe w postaci imienia, nazwiska i miejsca zatrudnienia bezpośrednio od Państwa lub od Państwa pracodawcy, który zlecił nam przeprowadzenie danej usługi. Państwa dane przetwarzane są przez nas w celu wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych w postaci sporządzenia ewidencji zrealizowanych usług rozwojowych zawierającej dane jej uczestników oraz sporządzenia i przechowania ankiet ewaluacyjnych. Dane przetwarzane przez nas będą przez okres 5 lat od dnia zakończenia realizacji usługi rozwojowej, w której bierzecie Państwo udział.

 

Przetwarzamy Państwa pozostałe dane osobowe lub powyższe dane w pozostałym zakresie jedynie w charakterze podmiotu przetwarzającego, działającego w imieniu podmiotu, na zlecenie którego prowadzimy niniejszą usługę rozwojową.

 

 1. Dostawcy towarów i usług.

 

Dane, które przekazują nam Państwo w związku z zawarciem z nami umowy, mającej za przedmiot dostarczenie nam towarów lub usług, przetwarzane są w celu wykonania tej umowy, np. przyjęcia i rozliczenia dostaw towarów lub usług, składania zamówień, koordynacji wykonania, prowadzenia korespondencji. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zawarta umowa oraz wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na administratorze, np. obowiązek rozliczenia dokumentów księgowych. Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, jednakże podanie danych określonych w umowie jako wymagane jest niezbędne dla jej zawarcia (bez podania tych danych nie będą Państwo mogli jej z nami zawrzeć). Dane przetwarzane będą przez okres obowiązywania umowy, a później mogą być przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi i w stosunku do niego.

 

 1. Klienci administratora.

 

Dane, które przekazują nam Państwo w związku z zawarciem z nami umowy, przetwarzane są w celu jej wykonania. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zawarta umowa, bądź konieczność podjęcia działań na Państwa żądanie przed jej zawarciem, oraz wykonanie obowiązków prawnych ciążących na administratorze, np. obowiązek wystawienia dokumentów księgowych. Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, jednakże podanie danych niezbędnych dla zawarcia umowy warunkuje jej zawarcie. Dodatkowo administrator może poprosić Państwa o dobrowolne podanie dodatkowych danych, np. numeru telefonu lub adresu poczty elektronicznej, co ułatwi kontakt z Państwem w zakresie zawarcia i wykonywania umowy. Dane przetwarzane będą przez czas niezbędny dla wykonania zawartej z Państwem umowy i wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze, a później mogą być przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi i w stosunku do niego.

 

 1. Potencjalni klienci administratora oraz dostawcy towarów i usług.

 

Państwa dane pozyskane zostały z ogólnodostępnych źródeł (takich jak Internet, Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej, Rejestr Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego). Dane przetwarzane są w celu nawiązania z Państwem współpracy. Podstawą prawną przetwarzania danych jest cel wynikający z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, tj. pozyskiwanie nowych odbiorców, bądź dostawców towarów lub usług. Dane przetwarzane będą przez czas niezbędny do nawiązania z Państwem współpracy lub do czasu wniesienia przez Państwa żądania zaprzestania lub ograniczenia przetwarzania danych, bądź sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

 

 1. Osoby biorące udział w rekrutacji prowadzonej przez administratora.

 

Dane, które nam Państwo podają, przetwarzane są w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji. Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, jednakże bez podania danych określonych w ogłoszeniu rekrutacyjnym jako wymagane nie będą Państwo mogli wziąć udziału w rekrutacji. Podstawą prawną przetwarzania danych jest Państwa zgoda, stąd prosimy aby w zgłoszeniu rekrutacyjnym zamieścić klauzulę o treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym, dla potrzeb przeprowadzenia procesu rekrutacji.

 

Jednocześnie mogą Państwo wyrazić odrębną zgodę na przetwarzanie Państwa danych dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacji. Podstawą przetwarzania danych będzie w takim przypadku również Państwa zgoda. Jeśli wyrażają Państwo taką wolę prosimy o dołączenie do zgłoszenia rekrutacyjnego dodatkowego oświadczenia o treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym, dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacji”.

 

Dane przetwarzane będą przez czas niezbędny dla przeprowadzenia procesu rekrutacji lub cofnięcia przez Państwa zgody. Jeśli wyrażą Państwo dodatkową zgodę na przetwarzanie Państwa danych dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacji, administrator przechowywać będzie Państwa dane dalej i powiadomi Państwa o rekrutacjach odbywających się w przyszłości, chyba że wcześniej cofną Państwo udzieloną w tym zakresie zgodę.

 

Komu mogą zostać przekazane Państwa dane osobowe?

 

W zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa odbiorcą Państwa danych może być podmiot świadczący na rzecz administratora usługi związane z jego działalnością, np. podmiot świadczący usługi teleinformatyczne, podmiot świadczący usługi pocztowe lub kurierskie, podmiot świadczący usługi biurowe, księgowe, marketingowe lub prawne.

Dane mogą być także przekazywane podmiotom, które kontrolują poprawność i jakość działalności prowadzonej przez administratora, np. w celu rozliczenia dofinansowania ze środków publicznych lub otrzymania certyfikatu jakości.

 

 

Jakie przysługują Państwu prawa w zakresie przetwarzania danych osobowych?

 

Jako osobie, której dane dotyczą, przysługuje Państwu:

 • jeśli podstawą przetwarzania danych jest zgoda, mogą Państwo cofnąć zgodę w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • prawo żądania od administratora dostępu do dotyczących Państwa danych osobowych;
 • prawo żądania od administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących Państwa danych osobowych, które są nieprawidłowe;
 • prawo żądania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących Państwa danych osobowych, gdy spełnione są ku temu przesłanki (np. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane; dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem, bądź dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator);
 • prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania Państwa danych, gdy są spełnione ku temu przesłanki (np. zakwestionują Państwo prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych; przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a sprzeciwią się Państwo usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania; administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Państwu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń);
 • prawo otrzymania przez Państwa w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych dotyczących Państwa, które dostarczyli Państwo administratorowi, oraz prawo przesłania tych danych osobowych innemu administratorowi, gdy są spełnione ku temu przesłanki (tj. gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy lub zgody oraz w sposób zautomatyzowany).

 

 

W jaki sposób można uzyskać więcej informacji oraz gdzie należy kierować żądania w zakresie przetwarzania danych?

 

Pytania lub żądania w zakresie przetwarzania danych prosimy kierować w formie pisemnej na adres siedziby administratora, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. Informacje o danych kontaktowych administratora znajdują się w nagłówku polityki prywatności.

 

 

 1. Pliki cookie.

 

Strona wykorzystuje pliki typu cookie.

 

 

III. Bezpieczeństwo danych przekazywanych przez Internet.

 

W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych administrator podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonej usługi, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.