REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ROZWOJOWYCH
PRZEZ INSPIRE SOURCING L.PORADZISZ, J. PORADZISZ SP. J.

 

§1

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa warunki świadczenia Usług rozwojowych (Szkoleniowych/Doradczych) przez Inspire Sourcing L. Poradzisz, J. Poradzisz Sp.J., posiadającą NIP: 6762387549, REGON: 120806010, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy KRS pod numerem 591554, z siedzibą przy ul. Benedykta Cesarza 1, 30-427 Kraków  (dalej zwana Organizatorem).
 2. Szczegółowe informacje dotyczące szkoleń usług rozwojowych świadczonych przez Organizatora są dostępne na stronie https://isourcing.pl/

 

§2

 1. Usługi są przeprowadzane w formie stacjonarnej, lub online w czasie rzeczywistym.
 2. Metryczka  usług stacjonarnych i online w czasie rzeczywistym:
  1. godzina usługi wynosi 45 min zegarowych,
  2. dzień usługi trwa nie dłużej niż 8 godzin lekcyjnych,
  3. dzień usługi zawiera co najmniej 1 przerwę 15 min,
  4. łączny czas trwania dnia usługi nie przekracza 8 godzin zegarowych,
  5. jednorazowo usługi nie trwają dłużej niż 3 następujące po sobie dni szkoleniowe

 

§3

Podstawą uczestnictwa w usłudze świadczonej przez Organizatora jest umowa cywilnoprawna zawarta z Organizatorem przez uczestnika lub przed podmiot kierujący uczestnika na daną usługę (dalej jako „Usługobiorca”).

 

§4

Wymagania dla uczestnictwa w usłudze online świadczonej przez Internet w czasie rzeczywistym:

 1. Uczestnictwo w usłudze online wymaga dostępu do sieci Internet o odpowiedniej szybkości łącza oraz urządzenia podłączonego do niej (komputer, tablet, telefon) wraz z jedną z przeglądarek internetowych: Internet Explorer, Google Chrome lub Mozilla FireFox.
 2. Organizator świadczy swoje usługi online za pośrednictwem oprogramowania lub platform, z których korzystanie nie wiąże się dla uczestników z dodatkowymi opłatami, takich jak: Google Teams, Zoom, Skype itp.
 3. Co najmniej na jeden dzień przed rozpoczęciem usługi online uczestnicy otrzymają szczegółowe informacje dotyczące oprogramowania, z pomocą którego będzie ona świadczona i szczegóły dotyczące jej przeprowadzenia.
 4. Uczestnicy usługi online powinni mieć przez cały czas (za wyjątkiem przerw) włączone nadawanie zarówno obrazu jak i dźwięku.
 5. Dopuszcza się korzystanie przez kilku uczestników z jednego urządzenia, jednak ich liczba powinna być dostosowana do warunków i możliwości danego urządzenia.
 6. Uczestnicy są zobowiązani zapewnić, by osoby postronne nie mogły widzieć ani słyszeć treści przekazywanych w trakcie usługi online.
 7. W celu prawidłowego korzystania z transmisji online Uczestnik każdorazowo przed usługą online w czasie rzeczywistym ma prawo do skorzystania z logowania próbnego w dniu poprzedzającym usługę na podstawie indywidualnego loginu otrzymywanego drogą elektroniczna przed usługą.
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres poczty elektronicznej wskazany przez uczestnika usługi oraz za usuwanie lub blokowanie wiadomości elektronicznych przez oprogramowanie zainstalowane na sprzęcie elektronicznym używanym przez uczestnika usługi.
 9. W pozostałym zakresie uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania zasad określonych dla usług stacjonarnych, określonych w §5 Regulaminu.

 

§5

Warunki uczestnictwa w usługach stacjonarnych:

 1. Uczestnicy są zobowiązani do punktualnego stawiennictwa na w miejscu świadczenia usługi.
 2. Uczestnicy są zobowiązani uczestniczyć w usłudze z poszanowaniem zasad kultury i współżycia społecznego.
 3. Uczestnicy są zobowiązani stosować się poleceń osoby prowadzącej usługę.
 4. Usługa (zarówno obraz jaki dźwięk) może być nagrywana wyłącznie za wyraźną zgodą prowadzącego

 

§6

W przypadku poważnego lub uporczywego naruszania postanowień §4 i §5, Organizator jest uprawniony do wyłączenia uczestnika z usługi.

§7

W przypadku zastrzeżeń dotyczących sposobu realizacji usługi, uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia reklamacji, zgodnie z „Regulamin reklamacji” Organizatora.

 

§8

Majątkowe Prawa Autorskie

 1. Dostarczane Uczestnikom materiały szkoleniowe przechodzą na ich własność z chwilą ich przekazania.
 2. Przeniesienie własności egzemplarza materiałów szkoleniowych nie powoduje przeniesienia na uczestnika autorskich praw majątkowych do materiałów ani udzielenia do nich licencji.
 3. Treść materiałów jest chroniona prawami autorskimi a ich reprodukowanie, rozpowszechnianie, modyfikowanie, tłumaczenie na języki obce lub jakakolwiek dystrybucja jest zabroniona.

 

§9

Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Umowy o świadczenie usług rozwojowych zawarte przed wprowadzeniem zmian do niniejszego Regulaminu będą realizowane na podstawie postanowień obowiązujących w dniu podpisania umowy.
 2. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia  01.01.2018 r.