THE BRIDGE PERSONALITY

Jedyny kwestionariusz osobowości, który:

 • Pokazuje 34 cechy osobowości człowieka.
 • Diagnozuje preferencje zachowań wg 16 typów Junga.
 • Pokazuje predyspozycje uczestnika do 8 kluczowych kompetencji biznesowych.
 • Łączy teorię Wielkiej Piątki z koncepcją typów osobowości Junga, co pozwala przewidzieć sposób zachowania człowieka w miejscu pracy

Zastosowanie technik analizy tj. spełnienie oczekiwań społecznych, zgodność normatywno-ipsatywna oraz odpowiedzi twierdzące, pozwala na weryfikację prawdziwości otrzymanych wyników, wykluczając możliwość dokonywania autoprezentacji.

Odpowiada na pytania

 1. Na ile pracownicy są dopasowani do zadań realizowanych na stanowisku.
 2. W których zadaniach pracownik może być bardziej bądź mniej efektywny.
 3. Które predyspozycje warunkują, że pracownik:
 • szybko zmienia pracę i istnieje ryzyko, że może odejść z firmy
 • wywiązuje się z obowiązków w odpowiednim terminie i jakości
 • wyłapuje zagrożenia rynkowe i znajduje rozwiązania ryzyk
 • unika konfliktów i jest otwarty na informację zwrotną
 • jest proaktywny, czyli sam z siebie wychodzi z inicjatywą
 • potrafi współpracować
 • jest asertywny i pewny siebie
 • potrafi wykonywać kilka rzeczy naraz i radzi sobie ze stresem
 • potrafi analizować i wyciągać wnioski

4. Jaki jest profil osobowości „idealnego” kandydata na dane stanowisko, co ułatwia rekrutację bądź przesunięcia wewnętrzne.

DAJ SIĘ ZAINSPIROWAĆ!