1 Przedmiot regulaminu

Niniejszy regulamin określa zasady zgłaszania reklamacji co do usług rozwojowych świadczonych przez Inspire Sourcing L. Poradzisz, J. Poradzisz Sp.j. (dalej jako „Inspire”) przez zleceniodawców oraz osoby będące odbiorcami usług edukacyjnych (dalej jako „Uczestnicy”).

 

2 Reklamacja usługi szkoleniowej

 

 1. W przypadku zastrzeżeń Uczestnika co do jakości usługi rozwojowej świadczonej przez Inspire, Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia reklamacji.
 2. Reklamacja może dotyczyć w szczególności punktualności, czasu trwania usługi, jakości materiałów szkoleniowych lub sposobu wykonania usługi przez prowadzącego.
 3. Reklamację można składać pisemnie na adres Inspire (ul. B. Cesarza 1, 30-427 Kraków) lub w wiadomości e-mail na adres: biuro@isourcing.pl podając w tytule „Reklamacja”.
 4. Reklamację można zgłosić do 7 dni od dnia wykonania danej usługi lub jej części.
 5. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:
  1. Tytuł i termin realizowanej usługi oraz osobę zleceniodawcy,
  2. Szczegółowy opis zgłaszanych zastrzeżeń,
  3. Ewentualne dowody potwierdzające zasadność reklamacji,
  4. Oczekiwany sposób załatwienia reklamacji,
  5. Dane kontaktowe osoby składającej zgłoszenie (imię i nazwisko, zwrotny adres e-mail lub pocztowy).

3 Rozpatrzenie reklamacji

 1. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni roboczych od dnia jej otrzymania przez Inspire.
 2. Inspire wyjaśni okoliczności związane ze złożoną reklamacją, w tym także porówna zgłoszone zastrzeżenia z wynikami ankiet ewaluacyjnych przeprowadzonych po danej usłudze wśród jej uczestników.
 3. W przypadku stwierdzenia zasadności złożonej reklamacji, w zależności od charakteru uchybienia i oczekiwanego sposobu rozstrzygnięcia reklamacji Inspire może w szczególności:
  1. Nieodpłatnie wykonać usługę lub jej część na rzecz Uczestnika jeszcze raz w terminie ustalonym z Uczestnikiem,
  2. Nieodpłatnie wykonać inną ustaloną wspólnie usługę szkoleniową na rzecz Uczestnika,
  3. Zwrócić częściowo lub w całości koszty poniesione przez Uczestnika,
  4. Dostarczyć Uczestnikowi poprawione materiały szkoleniowe.
 4. Reklamacje złożone po terminie określonym w §2 ust. 4 lub nie spełniające wymagań określonych w §2 ust. 5 mogą zostać pozostawione bez rozpatrzenia.