VALVEVIEW

ValueView jest metodą pomiaru rentowności stanowisk i procesów, analizującą zadania wykonywane przez pracowników. Metodyka pokazuje, które z nich są niezbędne, a które generują niepotrzebny koszt dla firmy. Badanie rentowności pozwala obniżyć koszty, jednocześnie definiując kluczowe zadania, które odpowiednio doinwestowane przełożą się na wzrost opłacalności biznesu. ValueView jest metodyką dedykowaną do zindywidualizowanych potrzeb, zarówno dużych klientów korporacyjnych, małych i średnich firm, a także organizacji administracji publicznej.

Jak przebiega diagnoza ValueView?

Diagnozę ValueView rozpoczynamy dookreśleniem zadań realnie wykonywanych przez pracowników, wraz z czasem na nie poświęcanym. Dodatkowo definiujemy beneficjentów oraz wartość poszczególnych zadań. To pozwala stworzyć siatkę zależności między pracownikami oraz zdefiniować parametry do wyrównania. ValueView opiera się na intuicyjnej ankiecie online, która zbiera informacje z całej organizacji. Wykorzystuje algorytmy i mechanizmy społecznościowe, które pozwalają  wyliczyć wartość zadań i stanowisk w odniesieniu do celów strategicznych firmy.
Następnym etapem jest praca warsztatowa z kluczowymi osobami w organizacji, która pozwala wygenerować listę obszarów do rozwoju wraz z planem wdrożenia usprawnień. Diagnozę kończy raport i spotkanie konsultantów ValueView z zarządem firmy, na którym przestawione zostają rekomendacje dotyczące:

 1. Struktury organizacyjnej i dopasowania stanowisk.
 2. Obszarów do rozwoju i innowacji oraz obszarów oszczędności poprzez redukowanie pracochłonności.
 3. Analizy beneficjentów pod kątem zapotrzebowania na pracochłonność.
 4. Wartości (wartościowania) stanowisk pracy.
 5. Eliminacji zadań najmniej rentownych i potrzebnych.
DAJ SIĘ ZAINSPIROWAĆ!

Dzięki ValueView – korzyści dla menedżerów liniowych

 • Informacja, czym obecnie zajmują się podwładni i pracownicy (ludzie sami „zinwentaryzują” swoje zadania), powstaną rzeczywiste opisy stanowisk/ról projektowych. Co szczególnie jest ważne w przypadku organizacji z rozproszoną strukturą oraz przy mnogości i różnorodności projektów.
 • Zrozumienie czym zajmuje się każdy z pracowników.
 • Wykorzystanie potencjału pracowników, którzy wykonują pracę na różnych stanowiskach i wchodzą w różne role projektowe (wielozadaniowość) oraz zaobserwowanie, która z tych ról jest najbardziej efektywna.
 • Uruchomienie komunikacji pomiędzy menedżerami poszczególnych działów nt. pracy i efektów każdego działu.
 • Zbudowanie zrozumienie dla pewnych zadań, które z perspektywy pracownika mogą wydawać się niepotrzebne, a z punktu widzenia organizacji są wymogiem (np. obszerne raporty).
 • Efektywne przeprowadzanie informacji zwrotnej pracownikom (ocena okresowa) skupiając się na rozwoju z uwzględnieniem rentowności.
 • Zdiagnozowanie realnych potrzeb nt. zatrudnienia w ramach każdego stanowiska/roli.
 • Wyłonienie kluczowych stanowisk/ról w firmie, co umożliwi zabezpieczenie niezbędnych specjalistów.
 • Zrozumienie wzajemnych zakresów odpowiedzialności w zespole.

Dzięki ValueView – korzyści dla zarządu i top managementu

 • Zrewidowanie (przegląd) realnie wykonywanych zadań na poszczególnych stanowiskach/w ramach pełnionych ról. A także wyznaczenie zakresów zadań i odpowiedzialności poszczególnych ról projektowych.
 • Zweryfikowanie poziomu dopasowania struktury stanowisk/roli do potrzeb firmy bądź potencjału pracownika. (Wskaźnik Fit Index™)
 • Pozyskanie informacji na temat realnej liczby etatów potrzebnych na danym stanowisku/roli w ramach organizacji.
 • Przeanalizowanie poziomu wykorzystania potencjału ludzkiego w celu uzyskania informacji na temat rzeczywistych obszarów rozwojowych pracowników. Co obniży koszty szkoleń oraz wszelkich inwestycji w kapitał ludzki i zagwarantuje oczekiwaną rentowność.
 • Uniknięcie bądź zminimalizowanie efektu komunikacji silosowej dzięki skupieniu uwagi pracowników na rentowności (funkcja komentarzy w raporcie ValueView).
 • Informacja w jakim stopniu zadania wykonywane na danych stanowiskach są potrzebne organizacji. Co jest szczególnie pomocne gdy chcemy stworzyć prawidłowy system wynagradzania oparty o wartościowanie stanowisk.
 • Wyłonienie najbardziej kluczowych stanowisk zapewniających bezpieczeństwo finansowe firmy. Zadbanie o satysfakcję potrzebnych specjalistów.
 • Wprowadzenie transparentności w strukturze- kto za co odpowiada oraz weryfikacja dublujących się stanowisk.
 • Stworzenie harmonogramu wprowadzania priorytetów zmian.